Bảng phụ cấp chưc vụ lãnh đạo: Nghiên cứu khoa học