Chi cục và các tổ chức tương đương thuộc Sở (gọi chung là chi cục thuộc Sở)

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
1204-I-8 Chi cục trưởng thuộc Sở (Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)0.80
2204-I-8 Phó chi cục trưởng thuộc Sở (Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)0.60
3204-I-8 Trưởng phòng chi cục và tương đương (Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)0.40
4204-I-8 Phó trưởng phòng chi cục và tương đương (Sở thuộc đô thị loại đặc biệt, Thành phố Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh)0.25
5204-I-8 Chi cục trưởng thuộc Sở (Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại)0.70
6204-I-8 Phó chi cục trưởng thuộc Sở (Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại)0.50
7204-I-8 Trưởng phòng chi cục và tương đương (Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại)0.30
8204-I-8 Phó trưởng phòng chi cục và tương đương (Sở thuộc đô thị loại I, các tỉnh và thành phố trực thuộc Trung ương còn lại)0.20