Tổng cục và các tổ chức tương đương thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ (gọi chung là Tổng cục thuộc Bộ)

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
1204-I-3 Tổng cục trưởng thuộc Bộ1.25
2204-I-3 Phó tổng cục trưởng thuộc Bộ1.05
3204-I-3 Trưởng ban (hoặc Vụ trưởng) và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ0.90
4204-I-3 Phó trưởng ban (hoặc Phó Vụ trưởng) và tương đương thuộc Tổng cục thuộc Bộ0.70
5204-I-3 Trưởng phòng thuộc Ban (hoặc thuộc Vụ) trong Tổng cục thuộc Bộ0.50
6204-I-3 Phó trưởng phòng thuộc Ban (hoặc thuộc Vụ) trong Tổng cục thuộc Bộ0.40