Nghiên cứu khoa học

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
1204-I-18 Chủ tịch Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chính phủ (Viện Khoa học Quốc gia)1.40
2204-I-18 Phó Chủ tịch Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chính phủ (Viện Khoa học Quốc gia)1.15
3204-I-18 Trưởng ban và tương đương Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chính phủ (Viện Khoa học Quốc gia)1.00
4204-I-18 Phó trưởng ban và tương đương Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chính phủ (Viện Khoa học Quốc gia)0.80
5204-I-18 Trưởng phòng và tương đương Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chính phủ (Viện Khoa học Quốc gia)0.60
6204-I-18 Phó trưởng phòng và tương đương Viện nghiên cứu khoa học thuộc Chính phủ (Viện Khoa học Quốc gia)0.40
7204-I-18 Các chức danh lãnh đạotrong các Viện nghiên cứu khoa học (Còn lại)Từ 0.2 đến 1.0