Bảng phụ cấp chức vụ lãnh đạo đơn vị sự nghiệp của đảng, mặt trận và các đoàn thể

 

STTMã bảng PCChức danhHệ số
1128-PCCV-6 Phó Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh1.3
2128-PCCV-6 Trưởng khoa, Trưởng ban, Viện trưởng, Chánh văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh1
3128-PCCV-6 Phó Trưởng khoa, Phó Trưởng ban, Phó Viện trưởng, Phó Chánh văn phòng Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh0.8
4128-PCCV-6 Trưởng phòng và tương đương Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh0.6
5128-PCCV-6 Phó trưởng phòng và tương đương Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh0.4
6128-PCCV-6 Giám đốc Phân viện khu vực I, II, III và Phân viện Báo chí – tuyên truyền1.1
7128-PCCV-6 Phó Giám đốc Phân viện khu vực I, II, III và Phân viện Báo chí – tuyên truyền0.9
8128-PCCV-6 Trưởng khoa Phân viện khu vực I, II, III và Phân viện Báo chí – tuyên truyền0.7
9128-PCCV-6 Phó Trưởng khoa Phân viện khu vực I, II, III và Phân viện Báo chí – tuyên truyền0.5
10128-PCCV-6 Trưởng phòng Phân viện khu vực I, II, III và Phân viện Báo chí – tuyên truyền0.6
11128-PCCV-6 Phó trưởng phòng Phân viện khu vực I, II, III và Phân viện Báo chí – tuyên truyền0.4
12128-PCCV-6 Giám đốc Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại I1
13128-PCCV-6 Giám đốc Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại II0.9
14128-PCCV-6 Phó Giám đốc Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại I0.8
15128-PCCV-6 Phó Giám đốc Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại II0.7
16128-PCCV-6 Trưởng phòng và tương đương Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại I0.6
17128-PCCV-6 Trưởng phòng và tương đương Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại II0.5
18128-PCCV-6 Phó trưởng phòng và tương đương Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại I0.04
19128-PCCV-6 Phó trưởng phòng và tương đương Trường chính trị tỉnh, thành phố Loại II0.3
20128-PCCV-6 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Loại I 0.5
21128-PCCV-6 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Loại II0.04
22128-PCCV-6 Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Loại III0.3
23128-PCCV-6 Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Loại I 0.3
24128-PCCV-6 Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Loại II0.25
25128-PCCV-6 Phó Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Loại III0.2
26128-PCCV-6 Phó Tổng biên tập Cơ quan báo chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản)1.3
27128-PCCV-6 Ủy viên ban biên tập Cơ quan báo chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản)1.05
28128-PCCV-6 Trưởng ban Cơ quan báo chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản)1
29128-PCCV-6 Phó Trưởng ban Cơ quan báo chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản)0.8
30128-PCCV-6 Trưởng phòng và tương đương Cơ quan báo chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản)0.6
31128-PCCV-6 Phó trưởng phòng và tương đương Cơ quan báo chí (Báo Nhân dân, Tạp chí Cộng sản)0.4
32128-PCCV-6 Tổng biên tập Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại I1
33128-PCCV-6 Tổng biên tập Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại II0.9
34128-PCCV-6 Phó tổng biên tập Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại I0.8
35128-PCCV-6 Phó tổng biên tập Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại II0.7
36128-PCCV-6 Trưởng phòng Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại I0.6
37128-PCCV-6 Trưởng phòng Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại II0.5
38128-PCCV-6 Phó trưởng phòng Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại I0.4
39128-PCCV-6 Phó trưởng phòng Báo địa phương (tỉnh, thành phố) Loại II0.3
40128-PCCV-6 Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia1.3
41128-PCCV-6 Phó Giám đốc Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia1.1
42128-PCCV-6 Trưởng ban và tương đương Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia0.9
43128-PCCV-6 Phó Trưởng phòng và tương đương Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia0.7
44128-PCCV-6 Trưởng phòng và tương đương Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia0.5
45128-PCCV-6 Phó Trưởng phòng và tương đương Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia0.4