CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH NGÀNH NGHỀ ĐỘC HẠI

STT SỐ HIỆU NGÀY BH TẢI VỀ
1 1453/LĐTBXH-QĐ 13/10/1995
2 915/LĐTBXH-QĐ 30/07/1996
3 1629/LĐTBXH-QĐ 26/12/1996
4 190/1999/QĐ-BLĐTBXH 03/03/1999
5 1580/2000/QĐ-BLĐTBXH 26/12/2000
6 1152/2003/QĐ-BLĐTBXH 18/09/2003
7 36/2012/TT-BLĐTBXH 28/12/2012