HƯỚNG DẪN TRA CỨU LƯƠNG VÀ NGHỀ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM

Tiện ích tổng hợp đầy đủ các thang bảng lương theo các Nghị định, Quyết định:
- Các bảng lương theo Nghị định 235/HĐBT ngày 18/09/1985 của Hội đồng bộ trưởng;
- Các bảng lương theo Nghị định 25/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính Phủ;
- Các bảng lương theo Nghị định 26/NĐ-CP ngày 23/05/1993 của Chính Phủ;
- Các bảng lương theo Quyết định 69/QĐ-TW ngày 17/05/1993 của Ban bí thư;
- Các bảng lương theo Nghị quyết 35/NQ-UBTVQH9 ngày 17/05/1993 Của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Các bảng lương theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ;
- Các bảng lương theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính Phủ;
- Các bảng lương theo Quyết định 128/QĐ-TW ngày 14/12/2004 của Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Các bảng lương theo Nghị quyết 730/2004/NQ-UBTVQH11 ngày 30/09/2004 của Ủy ban thường vụ Quốc hội;
- Và các bảng lương cho cán bộ, công chức cấp xã, phường theo quy định của Nhà nước;

Thao tác tra cứu lương: (Các bảng lương khác thực hiện thao tác tương tự)

Bước 1: Tra cứu lương -> Lương NĐ205/NĐ-CP -> 1. Bảng lương CN, NV trực tiếp SXKD

Bước 2: Từ bảng các thang lương, chọn Chi tiết để các chức danh ngành nghề tương ứng với thang lương (ví dụ hình dưới là các ngành nghề của Thang lương công nhân, nhân viên trực tiếp sản xuất kinh doanh - 7 bậc).