BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ BẦU CỬ CỦA ĐẢNG, ĐOÀN THỂ
(Ban hành theo Quyết định 69/TW)

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1QD69-1 Bảng lương chức vụ cơ quan Đảng ở trung ươngChi tiết
2QD69-2 Bảng lương chức vụ cơ quan Đảng ở địa phươngChi tiết
3QD69-3 Bảng lương chức vụ bầu cử cơ quan mặt trận và các đoàn thểChi tiết