BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ QUẢN LÝ DOANH NGHIỆP THEO NĐ 26/NĐ-CP

Đơn vị tính: 1000đ

Chức danh Hệ số, mức lương
Đặc biệt I II III IV
1. Giám đốc          
- Hệ số 6,72 - 7,06 5,72 - 6,03 4,98 - 5,26 4,32 - 4,60 3,66 - 3,94
Mức lương thực hiện từ 1/4/1993 444-466 378-398 329-347 286-304 248-264
2. Phó giám đốc và kế toán trưởng          
- Hệ số 6,03 - 6,34 4,98 - 5,26 4,32 - 4,60 366 - 3,94 3,04 - 3,28
Mức lương thực hiện từ 1/4/1993 398-418 329-347 286-304 248-264 212-226

 

 

 

 


STTMã thangMã ngạchTên ngạchSLNChi tiết nhómChi tiết lương
126C126C1.01Giám đốc5Chi tiết nhómChi tiết lương
226C126C1.02Phó giám đốc và kế toán trưởng5Chi tiết nhómChi tiết lương