BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP THEO NĐ 26/NĐ-CP

Đơn vị tính: 1000đ

Chức danh Hệ số, mức lương
Đặc biệt I II III IV
1. Trưởng phòng và tương đương:          
- Hệ số 0,6 0,4 0,3 0,2 0,15
Mức lương thực hiện từ 1/4/1993 43 60 22 14 11
2. Phó trưởng phòng và tương đương:          
- Hệ số 0,5 0,3 0,2 0,15 0,1
Mức lương thực hiện từ 1/4/1993 36 22 14 11 7