BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ DÂN CỬ
(Ban hành theo Nghị định số 25/CP ngày 23/05/1993 của Chính phủ)

 

STTChức danhHệ số
1Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh8.2
2Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng và các tỉnh7.3
3Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh7.1
4Phó Chủ tịch UBND Thành phố Hải Phòng và các tỉnh6.2
5Chủ tịch UBND Thành phố Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa5.9
6Phó Chủ tịch UBND Thành phố Huế, Đà Nẵng, Cần Thơ, Biên Hòa5
7Chủ tịch UBND Tỉnh, Quận Thuộc thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh5.2
8Phó chủ tịch UBND thành phố thuộc tỉnh4.3
9Chủ tịch UBND huyện các quận còn lại4.9
10Phó Chủ tịch UBND huyện các quận còn lại4