BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ CHO CÁN BỘ LÃNH ĐẠO ĐẢNG, MẶT TRẬN
VÀ CÁC ĐOÀN THỂ QUẦN CHÚNG
(Ban hành theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/09/1985)

 

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1235F1.1 Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo đảng mặt trận và các đoàn thể quần chúng: Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng ở Trung ƯơngChi tiết
2235F1.II.1 Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo đảng mặt trận và các đoàn thể quần chúng: Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng ở địa phương thuộc Thành phố Hà Nội và TP.Hồ Chí MinhChi tiết
3235F1.II.2 Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo đảng mặt trận và các đoàn thể quần chúng: Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng ở địa phương thuộc TP.Hải Phòng, các tỉnh, đặc khu Vũng Tàu - Côn ĐảoChi tiết
4235F1.II.3 Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo đảng mặt trận và các đoàn thể quần chúng: Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng ở địa phương thuộc tỉnh, các quận của TP.Hà Nội và TP.Hồ Chí MinhChi tiết
5235F1.II.4 Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo đảng mặt trận và các đoàn thể quần chúng: Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng ở địa phương thuộc huyện, thị xãChi tiết
6235F1.III Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo đảng mặt trận và các đoàn thể quần chúng: Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo các cơ quan Đảng uỷ khối cơ quan kinh tế Trung ƯơngChi tiết
7235F2.I Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo tổ chức sự nghiệp: Cán bộ lãnh đạo trường Đảng ở trung ươngChi tiết
8235F2.II Bảng lương chức vụ cán bộ lãnh đạo tổ chức sự nghiệp: Cán bộ lãnh đạo trường Đảng ở địa phươngChi tiết
9235F3.I Bảng lương chức vụ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng từ trung ương (Mặt trận tổ quốc, Tổng công đoàn. Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên)Chi tiết
10235F3.II.1 Bảng lương chức vụ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng ở tỉnh, thành, đặc khu thuộc TP.Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh (Mặt trận tổ quốc, Tổng công đoàn. Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên)Chi tiết
11235F3.II.2 Bảng lương chức vụ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng ở Hải Phòng và các tỉnh, đặc khu (Mặt trận tổ quốc, Tổng công đoàn. Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên)Chi tiết
12235F3.II.3 Bảng lương chức vụ lãnh đạo các đoàn thể quần chúng ở huyện, quận, thị xã (Mặt trận tổ quốc, Tổng công đoàn. Hội phụ nữ, Đoàn thanh niên)Chi tiết
13235F3.III Bảng lương chức vụ lãnh đạo công đoàn ngành trung ươngChi tiết