BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ CHO CÁN BỘ, VIÊN CHỨC CÁC TỔ CHỨC SỰ NGHIỆP
VÀ CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC
(Ban hành theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/09/1985)

 

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1235D1 Bảng lương chức vụ cho cán bộ, viên chức làm công tác khoa học, kỹ thuật, chính trị, kinh tế, y tế, giáo dục, văn hóa, nghệ thuật, pháp chế, quan hệ quốc tế.Chi tiết
2235D2 Bảng lương chức vụ cho cán bộ, viên chức thực hành kỹ thuật, nghiệp vụ, hành chính và phục vụChi tiết
3235D3.1 Bảng lương chức vụ cho cán bộ lãnh đạo cho các tổ chức sự nghiệpChi tiết
4235D3.2 Bảng lương chức vụ cho cán bộ lãnh đạo các cơ quan quản lý nhà nước từ trung ương đến huyệnChi tiết