BẢNG LƯƠNG CHỨC VỤ CHO CÁN BỘ QUẢN LÝ XÍ NGHIỆP
(Ban hành theo Nghị định số 235/HĐBT ngày 18/09/1985)

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1235C1 Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp: Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý Liên hiệp các xí nghiệp và Xí nghiệp ngành khai khoángChi tiết
2235C2 Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp: Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý Liên hiệp các xí nghiệp và Xí nghiệp các ngành công nghiệp cơ khí, điện, hóa chất, vật liệu xây dựngChi tiết
3235C3 Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp: Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý Liên hiệp các xí nghiệp và Xí nghiệp các ngành xây dựng cơ bản, vận tải, đánh bắt thủy sản, khai thác lâm sản, địChi tiết
4235C4 Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp: Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý Liên hiệp các xí nghiệp và Xí nghiệp các ngành công nghiệp nhẹ, công nghiệp thực phẩm, công nghiệp dược phẩmChi tiết
5235C5 Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp: Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý Liên hiệp các xí nghiệp, Xí nghiệp ngành nông nghiệp và trồng rừngChi tiết
6235C6 Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý xí nghiệp: Bảng lương chức vụ cho cán bộ quản lý Liên hiệp các xí nghiệp, Tổng công ty,, Công ty, Xí nghiệp các ngành thương nghiệp, dịch vụ (bao gồm cả khách sạnChi tiết