BẢNG PHỤ CẤP CHỨC VỤ TRƯỞNG PHÒNG, PHÓ TRƯỞNG PHÒNG CÔNG TY
(Ban hành kèm theo Nghị định số  205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

 

 

Đơn vị tính: 1000 đồng

CHỨC DANH HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG
Tổng công ty đặc biệt và tương đương Tổng công ty và tương đương Công ty hạng I Công ty hạng II Công ty hạng III
1. Trưởng phòng và tương đương          
- Hệ số: 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3
Mức lương thực hiện từ 01/10/2004 203,0 174,0 145,0 116,0 87,0
2. Phó trưởng phòng và tương đương          
- Hệ số: 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2
Mức lương thực hiện từ 01/10/2004 174,0 145,0 116,0 87,0 58,0