BẢNG LƯƠNG CHUYÊN GIA CAO CẤP VÀ NGHỆ NHÂN
(Ban hành kèm theo Nghị định số  205/2004/NĐ-CP ngày 14 tháng 12 năm 2004 của Chính phủ)

 

Đơn vị tính: 1000 đồng

CHỨC DANH HỆ SỐ, MỨC LƯƠNG
I II III
1. Chuyên gia cao cấp      
- Hệ số: 7,00 7,50 8,00
Mức lương thực hiện từ 01/10/2004 2030,0 2175,0 2320,0
2. Nghệ nhân      
- Hệ số: 6,25 6,75  
Mức lương thực hiện từ 01/10/2004 1812,5 1957,5  

Đối tượng áp dụng: Chuyên gia cao cấp chỉ sử dụng ở các Tổng công ty đặc biệt và tương đương, do đại diện chủ sở hữu quyết định sau khi báo cáo Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.