BẢNG LƯƠNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CÁC CƠ QUAN NHÀ NƯỚC

(Theo Nghị định số 204/2005/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ)

Mã ThangMã NgạchTên NgạchXem chi tiết
204-HCSN CC-A1 Công chức loại A1Xem chi tiết
204-HCSN CC-A2 Công chức loại A2Xem chi tiết
204-HCSN CC-A3 Công chức loại A3Xem chi tiết
204-HCSN CC-B Công chức loại BXem chi tiết
204-HCSN CC-C Công chức loại C làm việc trong các cơ quan Nhà nướcXem chi tiết
204-HCSN NVTHPV Nhân viên thừa hành, phục vụ trong các cơ quan, sự nghiệp của Nhà nướcXem chi tiết
204-HCSN VC-A0 Viên chức loại A0Xem chi tiết
204-HCSN VC-A1 Viên chức loại A1Xem chi tiết
204-HCSN VC-A2 Viên chức loại A2Xem chi tiết
204-HCSN VC-A3 Viên chức loại A3Xem chi tiết
204-HCSN VC-B Viên chức loại BXem chi tiết
204-HCSN VC-C Viên chức loại C làm việc trong các đơn vị sự nghiệp Nhà nướcXem chi tiết