CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN
ĐẢNG, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
(Ban hành theo Quyết định 128-QĐ/TW, ngày 14/12/2004)

 

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1QD128-1-1 Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể trung ương quy định 1 mức lươngChi tiết
2QD128-1-2 Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể trung ương quy định 2 mức lươngChi tiết
3QD128-1-7 Bảng lương chuẩn áp dụng đối với các chức vụ lãnh đạo Hội cựu chiến binh từ trung ương đến cấp huyệnChi tiết