TIỆN ÍCH TRA CỨU
TIỀN LƯƠNG VÀ NGHỀ ĐỘC HẠI NGUY HIỂM

CHẾ ĐỘ TIỀN LƯƠNG ĐỐI VỚI CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC CƠ QUAN
ĐẢNG, MẶT TRẬN VÀ CÁC ĐOÀN THỂ
(Ban hành theo Quyết định 128-QĐ/TW, ngày 14/12/2004)

 

 

STTMã thangTên thangChi tiết
1QD128-1-1 Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể trung ương quy định 1 mức lươngChi tiết
2QD128-1-2 Bảng lương chức vụ lãnh đạo Đảng, Mặt trận và các đoàn thể trung ương quy định 2 mức lươngChi tiết
3QD128-1-7 Bảng lương chuẩn áp dụng đối với các chức vụ lãnh đạo Hội cựu chiến binh từ trung ương đến cấp huyệnChi tiết