071â17 743ờ Thứ nămà 07:43 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Danh sách Email


DANH SÁCH HỘP THƯ ĐIỆN TỬ CỦA BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG
 (Ban hành kèm theo công văn số: 290/BHXH-CNTT ngày 22 tháng 5 năm 2015 của
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang).
TT Họ và tên Địa chỉ Email Chức vụ, đơn vị công tác Điện thoại
I BAN GIÁM ĐỐC      
1 Nguyễn Xuân Huy nxhuy.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH tỉnh 0912157851
2 Vũ Quốc Trọng vqtrong.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0915876017
3 Nguyễn T Thanh Hương ntthuong.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0915486989
4 Mai Quang Hùng mqhung.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0911033668
II VĂN PHÒNG BHXH Vanphong.bhxh@hagiang.gov.vn    
II PHÒNG TCHC tchc.bhxh@hagiang.gov.vn    
5 Hoàng Hồng Phong hhphong.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng TCHC 0917826099
6 Hồ Thị Liễu htlieu.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0919509579
7 Vũ Ngọc Tân vntan.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0947185888
8 Đỗ Tiến Sỹ dtsy.bhxh@hagiang.gov.vn Lái xe con 0949559468
9 Mai Việt Hồng mvhong.bhxh@hagiang.gov.vn Lái xe con 0913376325
10 Phạm Quang Huy pqhuy.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0912002119
11 Nguyễn Thị Nga ngnga.bhxh@hagiang.gov.vn Văn thư 0916871468
12 Hà Viết Hùng hvhung.bhxh@hagiang.gov.vn NV Bảo vệ HĐ 68 0913216285
13 Đỗ Thị Hiền dthien.bhxh@hagiang.gov.vn NV Tạp vụ HĐ 68 01259568669
14 Bàn Thị Tuyên bttuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên Viên 0974551809
15 Ly Thị Hương lthuong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên Viên  
16 Nguyễn Văn Thành nvthanh.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên lái xe HĐ 68 0914411518
17 Lưu Thị Ngọc Diệp ltndiep.bhxh@hagiang.gov.vn HĐLĐ - T.quỹ, văn thư 0975190290
18 Đỗ Thị Thu Chang dtchang.bhxh@hagiang.gov.vn NV Tạp vụ HĐ 68 01256899588
19 Nguyễn Thanh Hùng nthung.bhxh@hagiang.gov.vn NV Bảo vệ HĐ 68 0946562102
III PHÒNG KHTC Khtc.bhxh@hagiang.gov.vn    
20 Hoàng Thị Hợi hthoi.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng KHTC 0917706456
21 Vũ Lan Vân vlvan.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 0945378225
22 Nguyễn Thị Kim Tiến ntktien.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 0943895918
23 Nguyễn Thị Kim Loan ntkloan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0976077229
24 Lưu Bá Văn lbvan.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0933919868
25 Vũ Hoàng Vân vhvan.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ  A0 01238489888
26 Nguyễn Thị Thu Hà nttha.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0914235599
27 Trần Thị Hoài Thanh tththanh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0906030887
28 Vũ Thùy Lan vtlan.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 0945589869
IV PHÒNG CĐ BHXH cdbhxh.bhxh@hagiang.gov.vn    
29 Vương Thị Hồng vthong.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng chế dộ BHXH 0949099468
30 Nguyễn Thị Thuý Hằng ntthang.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0917101336
31 Sằm Thị Thời stthoi.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên  
32 Phạm Thuý Nga ptnga.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 0919157236
33 Bùi Minh Hằng bmhang.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 0979790199
34 Đỗ Hữu Thuận dhthuan.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 01239834568
35 Ma Thị Oanh mtoanh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0945034888
V PHÒNG CẤP SỔ THẺ cst.bhxh@hagiang.gov.vn    
36 Đào Kim Tuyến dktuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng Cấp số thẻ 0912488463
37 Hà Thị Thơm htthom.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0982543057
38 Đàm Thị Thu Hường dtthuong.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 01275228679
39 Thanh Hà Phan ptha.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0945310511
40 Đỗ Nhật Lệ dnle.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0934321988
41 Hoàng Thị Vĩ htvi.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0989189998
42 Cao Phương Thúy cpthuy.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0973044919
43 Sèn Thị Hương sthuong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0949013516
VI PHÒNG THU pthu.bhxh@hagiang.gov.vn    
44 Nguyễn Mạnh Tiến nmtien.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng Thu 0911035868
45 Vũ Hải Yến vhyen.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0916160115
46 Lê Chí Diện lcdien.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0942074999
47 Nguyễn Công Thông ncthong.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0947651188
48 Nguyễn Thị Kim Oanh ntkoanh.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 0914532382
49 Lê Văn Hồng lvhong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên  0912601601
50 Đàm Quang Trọng dqtrong.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự, Ch.quản thu 0944948398
51 Nguyễn Thị Thuý ntthuy.bhxh@hagiang.gov.vn CV phòng Thu 0914283135
52 Nguyễn Văn Linh nvlinh.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 01299389688
53 Đỗ Minh Đức dmduc.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 01299899369
54 Nguyễn Đình Quyết ndquyet.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0947185888
55 Lương Thu Giang ltgiang.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0986037686
VII PHÒNG GIÁM ĐỊNH BHYT gdbhyt.bhxh@hagiang.gov.vn    
56 Nguyễn Công Dũng ncdung.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng Giám định BHYT 0912606913
57 Trần Văn Dũng tvdung.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0912623468
58 Đỗ Thị Dung dtdung.bhxh@hagiang.gov.vn Tổng hợp 0946657636
59 Phạm Ngọc Hùng pnhung.bhxh@hagiang.gov.vn T.Toán trực tiếp 0945182352
60 Trần Văn Tuấn tvtuan.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV - viện mắt 0915845977
61 Hoàng Bích Vân hbvan.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV - ĐK HG 0916815379
62 Vũ Thị Minh Hải vtmhai.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV - ĐK HG 0917335226
63 Trần Văn Thạch tvthach.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV - Lao, phổi 0947609869
64 Ma Thị Hương Ly mthly.bhxh@hagiang.gov.vn CV phòng GĐBHYT 0915442034
65 Đỗ Ngọc Dũng dndung.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV tại  YHCT 0945111785
66 Lý Xuân Thà lxtha.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV - ĐK HG 0915500819
67 Hoàng Bích Nga hbnga.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐV tại  YHCT 0917706039
68 Trần Thị Nga ttnga.bhxh@hagiang.gov.vn TT GĐ viên - ĐK HG 0919348818
69 Nguyễn Thị Vân ntvan.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 0904843998
VIII PHÒNG TN&QLHS tnqlhs.bhxh@hagiang.gov.vn    
70 Nghiêm Thị Mão ntmao.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng Q.lý hồ sơ 01276599968
71 Hoàng Thị Trang httrang.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Trưởng phòng 0915481228
72 Vương Thị Thu Hiền vtthien.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0913288357
73 Trần Thị Sáu ttsau.bhxh@hagiang.gov.vn C.Viên - L.Trữ hồ sơ 01258899568
74 Dương Thị Kim Phương dtkphuong.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 01238276299
75 Nguyễn Hữu Hải nhhai.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên T/cấp 0982273957
76 Nguyễn Thị Ngọc  ntngoc.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0919024356
77 Nguyễn Thị Thuỷ ntthuy1.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0943926699
78 Nguyễn Thị Kim Ngọc ntkngoc.bhxh@hagiang.gov.vn CV phòng TN&QLHS 01682369293
79 Hoàng Quốc Việt hqviet.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 0949416999
IX PHÒNG CNTT cntt.bhxh@hagiang.gov.vn    
80 Nguyễn Công Thông ncthong.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng 0947651188
81 Lê Văn Tĩnh lvtinh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0915524586
82 Đặng Thị Thu Hà dttha.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 0915515790
83 Nguyễn Huy Khanh nhkhanh.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0973973289
X PHÒNG KIỂM TRA kiemtra.bhxh@hagiang.gov.vn    
84 Vũ Thị Tuyết Mai vttmai.bhxh@hagiang.gov.vn Trưởng phòng Kiểm tra 0919561169
85 Tạ Quang Huy tqhuy.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0944771886
86 Nguyễn Minh Tuấn nmtuan.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự phòng Kiểm tra 0912037431
87 Nguyễn Đức Huỳnh ndhuynh.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0916595266
88 Đỗ Thị Minh Nguyệt dmnguyet.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0919561169
XI BHXH THÀNH PHỐ thanhpho.bhxh@hagiang.gov.vn    
89 Đỗ Anh Tuấn datuan.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Thành Phố 0915029595
90 Nguyễn Minh Bình nmbinh.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Giám đốc 0943231976
91 Trần Bảo Anh tbanh.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Giám đốc 0912643057
92 Hoàng Thị Xu htxu.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng 0913530610
93 Đinh Thị Tuyên dttuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán viên 0912606147
94 Nguyễn Duy Bằng ndbang.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0915107831
95 Lê Thị Loan ltloan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0914366423
96 Mai Phương Loan mploan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0987629989
97 Phan Thanh Sơn ptson.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0912430872
98 Vũ Đức Thắng vdthang.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0912914168
99 Bùi Tuấn Linh btlinh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0975579917
100 Bàn Thị Thuận btthuan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0949502725
101 Lý Thị Ngọc Hà ltnha.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0913259599
102 Nguyễn Ngọc Tuyến nntuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 01684980886
103 Nguyễn Thế Anh ntanh.bhxh@hagiang.gov.vn HĐLĐ T.quỹ, văn thư 0974567191
104 Vũ Thị Phương Anh vtpanh.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ - Tập sự 0902421169
105 Hoàng Công Tám hctam.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0917509786
106 Hoàng Thị Nguyệt httuyet.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên tạp vụ  
XII BHXH HUYỆN VỊ XUYÊN vixuyen.bhxh@hagiang.gov.vn    
107 Nguyễn Quốc Huy nqhuy.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Vị Xuyên 0914325567
108 Trần Bảo Anh tbanh.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0912643057
109 Nguyễn Tiến Hảo nthao.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0915209699
110 Nguyễn Thị Mừng ntmung.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng 01222313034
111 Nguyễn Công Trình nctrinh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0912049638
112 Đào Thị Huệ dthue.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 01666045589
113 Đỗ Thị Thu Hà dtttra.bhxh@hagiang.gov.vn Thủ quỹ 01202242742
114 Nguyễn Văn Hùng nvhung.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0948517655
115 Nguyễn Văn Nam nvnam.bhxh@hagiang.gov.vn GĐV Y tế 01252308183
116 Vũ Hà Quang vqha.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0916636505
117 Tăng Bá Minh tbminh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0919155363
118 Nguyễn Thị Tình nttinh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 01237296390
119 Nguyễn Thanh Tùng nttung.bhxh@hagiang.gov.vng Cán sự 0912383279
120 Nguyễn Thị Bích Phượng ntbphuong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0943968788
121 Nguyễn Chí Thành ncthanh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0946452616
122 Hà Hồng Vân hhvan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0988976235
123 Đán Thị Thanh Nhàn dttnhan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0974553822
124 Hoàng Văn Bách hvbach.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0914584746
125 Mai Thị Hợp mthop.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 0967858332
XIII BHXH HUYỆN BẮC QUANG bacquang.bhxh@hagiang.gov.vn    
126 Hoàng Đình Bóng hdbong.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Bắc Quang 0915246746
127 Hoàng Thị Thanh Tuyết htttuyet.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0917379562
128 Đỗ Thị Chúc dtchuc.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0948533899
129 Nguyễn Thị Duyên ntduyen.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng 0983243817
130 Mai Thị Điểm mtdiem.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 01693079160
131 Cao Thu Biên ctbien.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0164520389
132 Trần Thị Thuý ttthuy.bhxh@hagiang.gov.vn KTV Trung cấp 0986145678
133 Mai Thị Loan mtloan.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0915698578
134 Vũ Thuỳ Linh vtlinh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 01237675508
135 Nguyễn Văn Mạnh nvmanh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 09455754228
136 Hoàng Thị Xứng htxung.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0987281559
137 Lê Thị Lan Hương ltlhuong.bhxh@hagiang.gov.vn T.Tr GĐV Y tế 0915395444
138 Nguyễn Thị Thuỷ ntthuy2.bhxh@hagiang.gov.vn Thủ Quỹ 01665556969
139 Hoàng Thị Hoa hthoa.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 01672111205
140 Phạm Thị Hoài pthoai.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 01244277545
141 Nguyễn Thị Thu Hiền ntthien.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0936558636
142 Nguyễn Thị Trang nttrang.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0979065377
143 Trần Quốc Toàn mqtoan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0947497974
144 Phạm Mai Thủy pmthuy.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ xác định thời hạn 0984063101
145 Nguyễn Bích Huệ nbhue.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0978802778
146 Đỗ Tiến Hưng dthung.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 01674000673
147 Hoàng Thúy Linh htlinh.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 01682879667
XIV BHXH HUYỆN QUANG BÌNH quangbinh.bhxh@hagiang.gov.vn    
148 Hoàng Văn Chí hvchi.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Quang Bình 0977497762
149 Hoàng Liên Sơn hlson.bhxh@hagiang.gov.vn Phó Giám đốc 0915936170
150 Vũ Minh Tuyên vmtuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0948435000
151 Hoàng Thị Hạnh hthanh.bhxh@hagiang.gov.vn T.Tr GĐV Y tế 01686789379
152 Phùng Thị Huệ pthue.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  
153 Lương Thị Tuyện lttuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0989210626
154 Hoàng Duy Bằng hdbang.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  0948233666
155 Trịnh Thị Phượng ttphuong.bhxh@hagiang.gov.vn PT Kế toán 0985039836
156 Trần Thị Hoa tthoa.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0972996655
157 Đinh Xuân Tùng dxtung.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0975863063
158 Nguyễn Mạnh Chiến nmchien.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0983071881
159 Hoàng Mạnh Thắng hmthang.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 01634829999
160 Hoàng Văn Dưỡng hvduong.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0949076000
161 Hoàng Diệu Lan Nhung hdlnhung.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 0984668565
XV BHXH HUYỆN HOÀNG SU PHÌ hoangsuphi.bhxh@hagiang.gov.vn    
162 Nguyễn Xuân Tùng nxtung.bhxh@hagiang.gov.vn Phó GĐ phụ trách BHXH Su Phì 0914837400
163 Nguyễn Quang Hưng nqhung.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng 0947668118
164 Phạm Duy Báo pduybao.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0973858828
165 Đoàn Thị Hựu dthuu.bhxh@hagiang.gov.vn T.Tr GĐV Y tế 0944.457467
166 Đỗ Đức Quảng ddquang.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 01688000668
167 Phùng Văn Tam pvtam.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 01686789378
168 Trần Thương Huyền tphuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0914801181
169 Cam Phương Thanh cpthanh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0948307412
170 Nguyễn Đình Chiên ndchien.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0945345654
171 Trần Minh Đức tmduc.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0973012889
172 Mai Thị Chi mtchi.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ (Trung cấp) 0913857855
173 Hoàng Văn Thuỳ hvthuy.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0989736469
174 Trần Thị Chúc ttchuc.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 0913259395
XVI BHXH HUYỆN XÍN MẦN xinman.bhxh@hagiang.gov.vn    
175 Phạm Ngọc Hùng pnhung1.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Xín Mần 0914623611
176 Đinh Văn Thức dvthuc.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0919310118
177 Xin Văn Tinh xvtinh.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng 0945034339
178 Nguyễn Thị Bích Vân ntbvan.bhxh@hagiang.gov.vn T.Tr GĐV Y tế 0976211598
179 Hoàng Đình Vực hdvuc.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0916451004
180 Nguyễn Tiến Giang ntgiang.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0945191012
181 Lê Xuân Thế lxthe.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0978545298
182 Nguyễn Thị Ngọc Hồi ntnhoi.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0986953525
183 Nguyễn Văn Thanh nvthanh1.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0912424181
184 Hoàng Văn Tường hvtuong.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0919061611
185 Trần Tuấn Linh ttlinh.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ - Tập sự 0968073899
186 Hoàng Văn Thời hvthoi.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ LV X.định T.hạn 0919056069
187 Cháng Văn Thương cvthuong.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0919056609
188 Hoàng Thị Thảo htthao.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 01654756126
XVII BHXH HUYỆN BẮC MÊ bacme.bhxh@hagiang.gov.vn    
189 Trần Thị Bích Điệp ttbdiep.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Bắc Mê 0912270577
190 Hoàng Thị Liên htlien.bhxh@hagiang.gov.vn Thủ quỹ 0948299025
191 Tô Ngọc Tường tntuong.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sụ 0912322163
192 Lê Hữu Hiệp lhhiep.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 01297781982
193 Đỗ Thị Dung dtdung1.bhxh@hagiang.gov.vn T.Tr GĐV Y tế 0947511389
194 Nguyễn Thị Oanh ntoanh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0916755283
195 Dương Xuân Hạnh dxhanh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0916708448
196 Nguyễn Công Thành ncthanh1.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0916788655
197 Nguyễn Văn Quang nvquang.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0912841171
198 Nông Văn Trường nvtruong.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0918299488
199 Nguyễn Xuân Hảo nxhao.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0913170589
200 Hà Thị Nhung htnhung.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0919805291
201 Vũ Kiên Cường vkcuong.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0912258718
202 Nông Thị Tâm nttam.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 01256441338
XVIII BHXH HUYỆN QUẢN BẠ quanba.bhxh@hagiang.gov.vn    
203 Nguyễn Xuân Đông nxdong.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Quản Bạ 0982347559
204 Lại Thị Nhất ltnhat.bhxh@hagiang.gov.vn T.Tr GĐV Y tế  
205 Vũ Mạnh Hào vmhao.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  
206 Hoàng Mạnh Tường hmtuong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao  
207 Nguyễn Văn Hiếu nvhieu.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  
208 Nguyễn Thị Hồng Nhung nthnhung.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên  
209 Lưu Thị Thúy Vân lttvan.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên  
210 Hoàng Thị Hương hthuong.bhxh@hagiang.gov.vn Phụ trách kế toán  
211 Vũ Kiều Anh vkanh.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ - Tập sự  
212 Bùi Ngọc Trang bntrang.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ - Tập sự  
213 Nguyễn Đức Tài ndtai.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân Viên Bảo vệ  
214 Lục Thị Nguyệt ltnguyet.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ  
XIX BHXH HUYỆN YÊN MINH yenminh.bhxh@hagiang.gov.vn    
215 Lý Đỗ Mộc ldmoc.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc  
216 Trần Trung Kiên ttkien.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0912606620
217 Vàng Văn Đào vvdao.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0912384079
218 Nguyễn Hồng Tùng nhtung.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng 0986496777
219 Nguyễn Văn Thịnh nvthinh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0943926567
220 Lý Thùy Dương ltduong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0942467515
221 Nguyễn Thị Nga ntnga.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự 0978273715
222 Nguyễn Văn Dũng nvdung.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0949099513
223 Mai Thanh Tỉnh mttinh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0978048804
224 Trần Ngọc Giáp tngiap.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0942212228
225 Đỗ Hữu Hiệp dhhiep.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0979107831
226 Phí Thị Phương Thảo ptpthao.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ LV X.định T.hạn 0973946370
227 Vũ Thị Huyền vthuyen.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ Tạm tuyển 01692684688
228 Vương Văn Thành vvthanh.bhxh@hagiang.gov.vn HĐ Tạm tuyển 0913790559
229 Lý Trần Dũng ltdung.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 01695743545
230 Hà Thị Mão htmao.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 01236864888
XX BHXH HUYỆN ĐỒNG VĂN dongvan.bhxh@hagiang.gov.vn    
231 Hoàng Văn Quang hvquang.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc phụ trách BHXH Đồng Văn 0912643059
232 Hoàng Thị Minh Phượng htmphuong.bhxh@hagiang.gov.vn Kế toán trưởng  
233 Lương Triệu Đanh ltdanh.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  
234 Đỗ Thu Hoài dthoai.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  
235 Đoàn Sỹ Phương dsphuong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao  
236 Nguyễn Thị Soan ntsoan.bhxh@hagiang.gov.vn Cán sự  
237 Đinh Quang Thành dqthanh.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên  
238 Trần Thị Thùy Lư tttlu.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ  
239 Hoàng Hải Tuệ hhtue.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ - Tập sự  
240 Nguyễn Thị Mai ntmai.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ - Tập sự  
241 Nguyễn Ngọc Thành nnthanh.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ  
242 Nguyễn Thị Hà ntha.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ  
XXI BHXH HUYỆN MÈO VẠC meovac.bhxh@hagiang.gov.vn    
243 Hoàng Văn Hiên hvhien.bhxh@hagiang.gov.vn Giám đốc BHXH Mèo Vạc 0912606369
244 Nguyễn Văn Thêm nvthem.bhxh@hagiang.gov.vn Phó giám đốc 0914 920 882
245 Vũ Thị Nga Linh vtnlinh.bhxh@hagiang.gov.vn Phụ trách kế toán 0168 812 2658
246 Hà Tô Hoài hthoai.bhxh@hagiang.gov.vn Th.trực GĐV ytế 0946 445 434
247 Bùi Thị Sáu btsau.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0974 333 032
249 Đào Thị Phương dtphuong.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên Ao 0913 216 587
249 Chu Thái Tuyên cttuyen.bhxh@hagiang.gov.vn Chuyên viên 0936 936 369
250 Bùi Thị Thảo btthao.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0947 057 144
251 Nguyễn Duy Hải ndhai.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0984 286 518
252 Phạm Đình Đồng pddong.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0919 431 383
253 Hoàng Văn Trưởng hvtruong.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ- Tập sự; VT,TQ 0919513436
254 Hoàng Tùng Lâm htlam.bhxh@hagiang.gov.vn LĐHĐ 0944 393 666
255 Nguyễn Văn Thành vthanh2.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Bảo vệ 0988764486
256 Hoàng Thị Xuân htxuan.bhxh@hagiang.gov.vn Nhân viên Tạp vụ 0918875618
 
 
 
 


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN