072â17 743ờ Thứ nămà 07:43 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Văn phòngTel: 02193887161 - Email: Tchc_bhxhhagiang@yahoo.com.vn
 
Tập thể CBVC của phòng
 
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Vũ Ngọc Tân Phó chánh văn phòng 02193.887.161
2 Hồ Thị Liễu Phó chánh văn phòng 02193.887.161
3 Bàn Thị Tuyên Chuyên viên "
4 Đỗ Nhật Lệ Chuyên viên "
5 Cao Phương Thúy Chuyên viên "
6 Lưu Thị Ngọc Diệp Văn thư "
7 Đỗ Tiến Sỹ Lái xe "
8 Mai Việt Hồng Lái xe "
9 Nguyễn Văn Thành Lái xe "
10 Đỗ Thị Hiền Tạp vụ "
11 Đỗ Thị Thu Chang Tạp vụ "
12 Hà Viết Hùng Bảo vệ 02193.886.772
13 Nguyễn Thanh Hùng Bảo vệ "
14 Ma Thị Oanh Chuyên viên  
15 Bùi Thị Sáu Cán sự  
I. CHỨC NĂNG: 
            Phòng Tổ chức - Hành chính có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện công tác: tổ chức, cán bộ, công chức, viên chức, biên chế; tổng hợp, hành chính, quản trị; thi đua, khen thưởng, tuyên truyền theo quy định.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN: 
1. Công tác tổ chức, cán  bộ, công chức, viên chức, biên chế: 
            - Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền và phân cấp quản lý của các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
            - Xây dựng chức năng, nhiệm vụ cụ thể của các đơn vị trực thuộc trên cơ sở quy định chung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; xây dựng quy chế làm việc, quy chế dân chủ, quy chế phối hợp công tác với các tổ chức liên quan ở địa phương; tổ chức hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện.
            -  Xây dựng quy hoạch đội ngũ cán bộ; kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng; kế hoạch biên chế dài hạn, hàng năm và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt.
            - Thực hiện quy trình bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, điều động, thuyên chuyển, khen thưởng, kỷ luật, tuyển dụng… cán bộ, công chức, viên chức theo phân cấp quản lý.
        - Phân loại, đánh giá cán bộ, công chức, viên chức hàng năm; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo liên quan cán bộ, công chức, viên chức; tổ chức thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ, công tác quân sự địa phương.
        - Tổ chức thực hiện các chế độ, chính sách về tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các chế độ, chính sách khác…đối với cán bộ , công chức, viên chức.
        - Quản lý cán bộ, công chức, viên chức, quản lý hồ sơ nhân sự; phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong việc xây dựng, củng cố tổ chức và quản lý cán bộ, công chức, viên chức.
        - Chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
        -  Xây dựng chương trình, kế hoạch cải cách hành chính theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện, thị xã.
        - Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch thi đua, khen thưởng hàng năm và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
2. Công tác tổng hợp, hành chính, quản trị, tuyên truyền: 
       - Tổng hợp, xây dựng kế hoạch công tác tuần của Ban giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh và kế hoạch công tác tháng, quý, năm của Bảo hiểm xã hội tỉnh; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch công tác sau khi được phê duyệt.
       - Tổng hợp, soạn thảo các loại báo cáo theo định kỳ và đột xuất liên quan đến các hoạt động của Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung cấp các số liệu thống kê theo yêu cầu của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
        - Tổ chức thực hiện và quản lý  công văn dđi, đến theo đúng quy định của công tác văn thư, bảo mật, lưu trữ.
        - Kiểm tra nội dung, thể thức văn bản của các phòng nghiệp vụ soạn thảo trước khi trình Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh ký ban hành; quản lý và sử dụng con dấu đúng quy định; hệ thống hóa các văn bản liên quan; thẩm định về mặt pháp lý liên quan đến hoạt động của cơ quan, đảm bảo cho cơ quan họat động đúng pháp luật.
       - Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả tài sản và các phương tiện hoạt động tại cơ quan; thực hiện công tác bảo vệ an ninh trật tự, vệ sinh cơ quan, phòng cháy, chữa cháy; theo dõi, kiểm tra việc thực hiện nội quy cơ quan.
       - Xây dựng kế hoạch xây dựng cơ bản, mua sắm, sửa chữa tài sản và các phương tiện hoạt động của cơ quan, in ấn tài liệu…; chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt.
        - Đảm bảo công tác phục vụ cho các cuộc họp, hội nghị, tập huấn, tiếp khách của cơ quan; hướng dẫn khách đến làm việc ở cơ quan.
        - Chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan xây dựng kế hoạch thông tin, tuyên truyền theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và tổ chức thực hiện kế hoạch sau khi được phê duyệt. 
        - Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành. 
        - Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định. 
        -Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
        - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
        - Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng


Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN