070â17 741ờ Thứ nămà 07:41 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Phòng Tiếp nhận và quản lý hồ sơ


Tel: 02193.886157 - Email: Tnhs@hagiang.vss.gov.vn
 
Tập thể CBVC của phòng
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Nghiêm Thị Mão Trưởng phòng 02193.886.157
2 Hoàng Thị Trang Phó trưởng phòng
I. CHỨC NĂNG
             Phòng Tiếp nhận và Quản lý hồ sơ có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết; tư vấn chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế; quản lý và tổ chức thực hiện công tác lưu trữ hồ sơ, tài liệu thuộc hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy địn
  II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
             - Kiểm tra và tiếp nhận các loại hồ sơ liên quan đến việc tham gia và hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
             - Chuyển hồ sơ tiếp nhận và nhận lại kết quả giải quyết từ các phòng nghiệp vụ liên quan để trả lại cho Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
             - Hướng dẫn, tư vấn các vấn đề liên quan về thủ tục hồ sơ, chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm.
             - Hướng dẫn các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện lập, quản lý và lưu trữ hồ sơ, tài liệu.
             - Tiếp nhận hồ sơ, tài liệu đến hạn nộp lưu trữ của các phòng nghiệp vụ và Bảo hiểm xã hội huyện; thực hiện việc lưu trữ, quản lý hồ sơ, tài liệu theo quy định.
             - Phân loại, xác định giá trị hồ sơ, tài liệu phục vụ công tác quản lý, thống kê, tra cứu.
             - Lập kế hoạch xây dựng, nâng cấp và duy tu, bảo dưỡng kho tàng, mua sắm các thiết bị, phương tiện phục vụ cho công tác lưu trữ.
             - Hướng dẫn, kiểm tra các phòng nghiệp vụ liên quan và Bảo hiểm xã hội huyện thực hiện các quy định, quy trình giải quyết công việc liên quan đến việc thực hiện cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh.
             - Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
             - Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
             - Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
             - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
             - Quản lý, sử dụng cán bộ, viên chức và tài sản của phòng theo quy định
 

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN