070â17 741ờ Thứ nămà 07:41 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Phòng Kiểm tra


Tel: 02193.886210 - Email: kiemtra@hagiang.vss.gov.vn
 
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Vũ Thị Tuyết Mai Trưởng phòng 02193.887.210
2 Tạ Quang Huy PTP
 I. CHỨC NĂNG:  
          Phòng Kiểm tra có chức năng giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo của các tổ chức, cá nhân và các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định của pháp luật.
 II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN: 
          - Xây dựng chương trình, kế hoạch và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền ở địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện chế độ, chính sách, thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đối với các tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, cơ sở khám chữa bệnh ký hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế.
          - Xây dựng kế hoạch kiểm tra trình giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phê duyệt; tổ chức kiểm tra theo kế hoạch đã phê duyệt đối với các đơn vị thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh trong việc thực hiện các chế độ, chính sách; thu, chi bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế và quản lý tài chính theo quy định; giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định; kiến nghị xử lý vi phạm và theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận sau kiểm tra đã được giám đốc phê chuẩn.
          - Thực hiện công tác kiểm tra, giải quyết khiếu tố theo chỉ đạo của Bảo hiểm xã hội Việt Nam; giúp giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh phối hợp với Bảo hiểm xã hội các tỉnh để giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định của Luật Khiếu nại, tố cáo.
          - Thường trực tiếp công dân; tiếp nhận, chủ trì, phối hợp với các phòng nghiệp vụ liên quan giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo về việc thực hiện chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, thu, chi, quản lý tài chính đối với tổ chức và cá nhân tham gia bảo hiểm.
          - Đề xuất, kiến nghị với cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế theo uỷ quyền của Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
          - Hướng dẫn nghiệp vụ công tác kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Bảo hiểm xã hội huyện.
          - Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
          - Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
          - Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
          - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN