071â17 742ờ Thứ nămà 07:42 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Phòng CNTT


Tel: 02193.886213 - 3886145 - Email: Cntt.bhxh@hagiang.gov.vn
 
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Nguyễn Công Thông Trưởng phòng 02193.886.213
2 Lê Văn Tĩnh Phó trưởng phòng nt
3 Đỗ Đức Quảng Chuyên viên nt
4 Nguyễn Huy Khanh Chuyên viên nt
5 Đặng Thu Hà Chuyên viên nt
 
I. CHỨC NĂNG 
            Phòng  công nghệ thông tin có chức năng nhiệm vụ giúp Giám đốc BHXH tỉnh quản lý và tổ chức thực hiện việc phát triển, ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh theo quy định.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN
         - Chủ trì, phối hợp với các phòng liên quan xây dựng trình giám đốc bảo hiểm xã hội tỉnh chương trình, kế hoạch hàng năm về công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội tỉnh và Bảo hiểm xã hội huyện, thành phố.
         - Khai thác, sử dụng và bảo quản các chương trình công nghệ thông tin của Bảo hiểm xã hội Việt Nam.
        - Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác chuyên môn, nghiệp vụ, công tác quản lý thuộc hệ thống bảo hiểm xã hội tỉnh.
        - Tổ chức thu thập, lưu trữ, xử lý dữ liệu phục vụ yêu cầu quản lý; xây dựng và quản trị cơ sở dữ liệu của hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh; cung cấp các số liệu tổng hợp và phân tích theo yêu cầu quản lý của ngành.
         - Hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ sử dụng công nghệ thông tin tại các đơn vị trực thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh.
         - Tổ chức quản lý và sử dụng có hiệu quả thiết bị và các chương trình hệ thống công nghệ thông tin ở Bảo hiểm xã hội tỉnh; đề xuất sửa chữa. mua sắm, thanh lý các thiết bị công nghệ thông tin.
         - Xây dựng cụ thể kế hoạch bảo trì các thiết bị công nghệ thông tin ở bảo hiểm xã hội tỉnh.
        - Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của “ Quản trị mạng cấp II”; chủ trì phối hợp với các đơn vị trực thuộc tổ chức quản lý, vận hành và đảm bảo an toàn các cơ sở dữ liệu, an ninh mạng máy tính trong hệ thống Bảo hiểm xã hội tỉnh.
         - Thực hiện chương trình cải cách của ngành.
         - Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
      - Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế.
         - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng, chuyên môn nghiệp vụ.
         - Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN