070â17 741ờ Thứ nămà 07:41 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Phòng Cấp sổ thẻ


Tel: 02193.886201 - 3886205 - Email: Sothe_bhxhhagiang@yahoo.com.vn

                      Cán bộ CCVC của phòng
STT Họ và Tên Chức vụ Điện thoại
1 Đào Kim Tuyến Trưởng phòng 02193.886.201
2 Hà Thị Thơm Phó Trưởng phòng 02193.886.205
3 Hoàng Bích Vân Chuyên viên
4 Phan Thanh Hà Chuyên viên "
5 Sèn Thị Hương Chuyên viên
6 Nguyễn Thị Ngọc Chuyên viên
I. CHỨC NĂNG : 
          Phòng cấp Sổ, thẻ có chức năng giúp Giám đốc Bảo hiểm xã hội tỉnh tổ chức thực hiện công tác cấp và quản lý sổ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp (sau đây gọi chung là bảo hiểm xã hội), thẻ bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật.
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN: 
          - Tổ chức xét duyệt hồ sơ cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
          - Tổ chức cấp và quản lý việc sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.
          - Quản lý, hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và tổ chức, cá nhân tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trong việc cấp, sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế; tờ khai, danh sách người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
          - Đối chiếu tờ khai, danh sách đề nghị cấp sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế đã thẩm định với sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trước khi trình giám đốc ký duyệt cấp sổ bảo hiểm xã hội, the ûbảo hiểm y tế; đóng số sổ; in thẻ bảo hiểm y tế.
          - Chủ trì, phối hợp với các phòng Thu thực hiện kiểm tra đối chiếu, xác nhận vào sổ bảo hiểm xã hội.
          - Hướng dẫn, kiểm tra Bảo hiểm xã hội huyện và các tổ chức, cá nhân thực hiện các nghiệp vụ liên quan cấp, quản lý sổ, thẻ; theo dõi tăng, giảm sổ, thẻ.
          - Thực hiện chương trình cải cách hành chính của ngành.
          - Tổng hợp, thống kê, báo cáo theo quy định.
          - Tham gia thông tin, tuyên truyền chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.
          - Tham gia đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ.
          - Quản lý, sử dụng công chức, viên chức và tài sản của phòng

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN