657â18 947ờ Thứ bảyà 21:47 ICT Thứ bảy, 20/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

BẢO HIỂM XÃ HỘI TỈNH HÀ GIANG CHÚ TRỌNG NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH


Kiểm soát thủ tục hành chính là việc xem xét, đánh giá, theo dõi nhằm đảm bảo tính khả thi của quy định về thủ tục hành chính, đáp ứng yêu cầu công khai, minh bạch trong quá trình tổ chức thực hiện thủ tục hành chính. (Nghị định 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính).
Kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) là một trong những nội dung của công tác cải cách hành chính và được Ngành bảo hiểm xã hội (BHXH) nói chung và BHXH tỉnh Hà Giang nói riêng xác định là trọng tâm trong năm 2016. Công tác kiểm soát TTHC được thực hiện đầy đủ, toàn diện trên các lĩnh vực: tiếp nhận và trả kết quả TTHC; giao  dịch điện tử trong thu nộp BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT; kiểm tra việc thực hiện các TTHC; tổ chức rà soát các quy định, TTHC thuộc thẩm quyền của BHXH Việt Nam; tiếp nhận và xử lý phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân về quy định hành chính; công tác truyền thông về hoạt động cải cách TTHC. Với 15 đầu mối kiểm soát TTHC được thiết lập thành mạng lưới (gồm 04 đầu mối tại BHXH tỉnh và 11 đầu mối tại BHXH các huyện, thành phố) đã bước đầu đáp ứng được yêu cầu của công tác kiểm soát TTHC trong quá trình cơ quan BHXH giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN.
Năm 2016 thực hiện cải cách hành chính theo chỉ đạo của Chính phủ, BHXH Việt Nam đã cắt giảm số lượng lớn TTHC, từ 115 xuống còn 32 thủ tục để giải quyết các chế độ, chính sách về BHXH, BHYT, BHTN. Việc đơn giản hóa TTHC đã tạo thuận lợi, tiết kiệm thời gian, chi phí hành chính cho đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp cũng như cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh (PCI) cấp tỉnh. Tính đến thời điểm 30/11/2016, cơ quan BHXH đã tiếp nhận 79.980 hồ sơ. Trong đó: tiếp nhận và trả kết quả qua dịch vụ Bưu chính là: 32.082 hồ sơ; tiếp nhận và trả kết quả tại Bộ phận 1 cửa là: 5.584 hồ sơ; tiếp nhận qua giao dịch điện tử là: 42.314 hồ sơ. Để triển khai thực hiện giao dịch điện tử trong công tác thu BHXH, BHYT, BHTN và cấp sổ BHXH, thẻ BHYT, Bảo hiểm xã hội tỉnh đã ký thỏa thuận hợp tác triển khai phần mềm kê khai giao dịch với 02 nhà cung cấp dịch vụ là VNPT Hà Giang và Viettel Hà Giang, tổ chức tập huấn và cung cấp chữ ký số cho các đơn vị sử dụng lao động trên địa bàn tỉnh. Đến hết tháng 11/ 2016 đã có 4.054/4.218 đơn vị sử dụng lao động đăng ký giao dịch điện tử với cơ quan BHXH, đạt 96%.

                      Giao dịch tại Bộ phận 1 cửa BHXH tỉnh
Tại trụ sở BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố, các TTHC được niêm yết công khai tại vị trí thuận lợi, nhằm minh bạch hóa quy trình giải quyết chế độ, chính sách, tạo niềm tin trong tổ chức và cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH. Thiết lập các mục tra cứu tiện ích về thủ tục hồ sơ giải quyết hưởng BHXH, BHYT, BHTN trên trang Web BHXH tỉnh để đơn vị sử dụng lao động, người lao động, nhân dân tiện tìm hiểu, tra cứu. Bộ phận tiếp công dân thuộc Phòng kiểm tra được bố trí tại nơi thuận tiện, thường trực các ngày làm việc trong tuần để sẵn sàng tiếp nhận, giải đáp mọi kiến nghị, phản ánh của đơn vị, cá nhân về các TTHC do cơ quan BHXH thực hiện. Viên chức Phòng tiếp nhận &Trả kết quả TTHC và Bộ phận 1 cửa BHXH cấp huyện thực hiện chế độ trực ngày Thứ 7 trong tuần để tiếp nhận hồ sơ giải quyết chế độ BHXH, BHYT đồng thời tiếp nhận kiến nghị, phản ánh. Năm 2016 BHXH tỉnh chưa nhận được phản ánh, kiến nghị nào của đơn vị, người lao động, đối tượng thụ hưởng BHXH, BHYT về các quy định TTHC. Công tác kiểm tra việc thực hiện các thủ tục hành chính được thực hiện thường xuyên, lãnh đạo các phòng nghiệp vụ và BHXH cấp huyện kiểm soát chặt chẽ việc thực hiện TTHC thuộc thẩm quyền, kiên quyết xử lý các trường hợp viên chức tự ý phát sinh thêm các giấy tờ ngoài TTHC đã quy định.

Tra cứu TTHC tại Bộ phận 1 cửa BHXH tỉnh
Bên cạnh đó, công tác rà soát các TTHC do BHXH Việt Nam ban hành cũng được thực hiện có hiệu quả. Các văn bản có quy định TTHC được BHXH Việt Nam ban hành để giải quyết các chế độ, chính sách BHXH, BHYT, BHTN được các đơn vị thuộc BHXH tỉnh và BHXH các huyện, thành phố rà soát kỹ lưỡng, có chất lượng. Một số vấn đề nảy sinh trong quá trình thực hiện các TTHC chưa có quy định hoặc hướng dẫn chưa rõ ràng, còn bất cập đã kiến nghị BHXH Việt Nam sửa đổi, bổ sung, thay thế cho phù hợp. Hưởng ứng cuộc thi sáng kiến cải cách thủ tục hành chính do BHXH Việt Nam tổ chức, toàn thể cán bộ, công chức, viên chức ngành BHXH tỉnh Hà Giang đã nhiệt tình tham gia viết bài, nêu nhiều sáng kiến hay. Kết quả có 01 giải Khuyến khích tập thể dành cho Nhóm tác giả với giải pháp ứng dụng công nghệ thông tin trong tra cứu hệ thống tiền lương- chức danh nghề nặng nhọc, độc hại, đặc biệt nặng ngọc độc hại phục vụ công tác thu BHXH, BHYT và giải quyết chế độ BHXH; 01 giải Ba cá nhân với giải pháp hỗ trợ tổ chức, cá nhân, đơn vị giao dịch qua mạng Internet khi lập hồ sơ tham gia đóng và giải quyết các chế độ BHXH, BHYT; 01 giải Khuyến khích cá nhân với sáng kiến đơn giản hóa quy định về hồ sơ và quy trình giải quyết hưởng chế độ tử tuất.


Tiếp dân tại Bộ phận tiếp công dân Phòng Thanh tra- Kiểm tra
Thực hiện tốt công tác kiểm soát TTHC cũng chính là yếu tố rất quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi chương trình cách hành chính của Ngành đã đề ra. Các TTHC có được thực hiện đúng, đủ, đáp ứng được yêu cầu của cơ quan quản lý, thực hiện chính sách và nhu cầu của nhân dân hay không là phụ thuộc vào chất lượng của công tác kiểm soát các TTHC. Do vậy, để nâng cao hơn nữa chất lượng công tác kiểm soát TTHC trong năm 2017, BHXH tỉnh Hà Giang xác định:
          Thứ nhất: Tiếp tục bám sát và chỉ đạo thực hiện đúng các văn bản cải cách hành chính, kiểm soát TTHC của Chính phủ, BHXH Việt Nam, UBND tỉnh;
           Thứ hai: Tự kiểm tra, rà soát các TTHC trong lĩnh vực BHXH, BHYT, BHTN, các văn bản hướng dẫn nghiệp vụ của BHXH Việt Nam và văn bản triển khai thực hiện của BHXH tỉnh để kịp thời phát hiện, kiến nghị sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế những thủ tục hành chính, văn bản không còn phù hợp, đảm bảo đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực liên quan đến giải quyết các chế độ BHXH, BHYT, BHTN, cắt giảm chi phí hành chính của tổ chức, cá nhân đến giao dịch với cơ quan BHXH;
          Thứ ba: Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại vào thực hiện các TTHC như: giao dịch điện tử trong thu BHXH, BHYT, cấp sổ BHXH, thẻ BHYT tiến tới áp dụng trong giải quyết các chế độ BHXH;
           Thứ tư: Tăng cường công tác kiểm tra việc thực hiện TTHC của cán bộ, viên chức, lao động hợp đồng trong toàn Ngành. Tổ chức tập huấn nội dung các văn bản pháp luật, kỹ năng kiểm soát TTHC cho toàn thể viên chức trực tiếp thực hiện công việc tiếp nhận và giải quyết TTHC;
           Thứ năm: Nâng cao chất lượng công tác nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ Bưu chính. Chủ động soát xét, sửa đổi, bổ sung, cải tiến và áp dụng bộ quy trình giải quyết TTHC theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho phù hợp với lộ trình cắt giảm thủ tục hành chính của BHXH Việt Nam đã đề ra./.
Tác giả bài viết: Ma Thị Oanh - VP BHXH Tỉnh Hà Giang

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN