529â18 642ờ Thứ baà 18:42 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Quy trình tham gia Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc


Quyết định 902/QĐ-BHXH và Quyết định 1333

*Hồ sơ gồm: 
        1 - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (01 bản) - Mẫu 02a-TBH; Đính kèm quyết định tuyển dụng hoặc hợp đồng lao động.
2 - Giấy phép đầu tư hoặc quyết định thành lập hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (01bản sao). Trường hợp người sử dụng lao động là cá nhân thì nộp bản hợp
đồng lao động
3 - Tờ khai cấp sổ BHXH - Mẫu 01-TBH (03 bản cho 01 lao động); Trường hợp đã có sổ BHXH thì nộp sổ BHXH và bản sao tờ khai (Mẫu 01-TBH). 
- Trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày ký hợp đồng lao động (hoặc
quyết định tuyển dụng) người sử dụng lao động phải nộp toàn bộ hồ sơ đã
nêu ở trên cho cơ quan bảo hiểm xã hội.
* Phân cấp giải quyết cho các đơn vị đăng ký lần đầu:
1. Đăng ký tại bảo hiểm xã hội tỉnh.
- Công ty liên doanh, Công ty 100% vốn nước ngoài, văn phòng đại diện.
- Đơn vị hành chính sự nghiệp, doanh nghiệp nhà nước do UBND tỉnh ra quyết định thành lập.
2. Đăng ký tại bảo hiểm xã hội huyện, thành phố, thị xã.
- Đơn vị hành chính sự nghiệp, Doanh nghiệp nhà nước do địa phương huyện, thành phố quản lý
- Doanh nghiệp tư nhân Việt nam, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác,
hộ kinh doanh cá thể, hộ gia đình có thuê mướn lao động.
- Cơ sở ngoài công lập : giáo duc đào tạo, y tế, thể dục thể thao, khoa
học và công nghệ, môi trường, xã hội và các ngành sự nghiệp khác.
II. Đối với đơn vị đang tham gia BHXH, BHYT:

1 - Danh sách điều chỉnh lao động và mức đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc -Mẫu số 03a-TBH (02 bản)

2 - Tờ khai cấp sổ BHXH - Mẫu 01-TBH (03 bản)

3 - Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc - Mẫu 02a-TBH (01 bản)

4 – Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu 03b-TBH) (02 bản).

5 - Thời gian nộp : chậm nhất là ngày 20 của tháng báo cáo
          Hàng tháng khi có tăng lao động, đơn vị lập mẫu 02a-TBH; Khi giảm lao động hoặc điều chỉnh tăng (giảm) tiền lương: lập Mẫu 03a-TBH; Nếu có cả các biến động trên lập đồng thời hai mẫu 02a-TBH và 03a-TBH.
Trong trường hợp đến hết ngày 20 của tháng báo cáo, đơn vị vẫn chưa nộp danh
sách (Mẫu số 02a-TBH , Mẫu số 03a-TBH) cho cơ quan BHXH, thì số liệu về: Lao động; quỹ tiền lương; số nộp BHXH, BHYT được tính như tháng liền kề trước đó.

III. Mức lương làm căn cứ nộp BHXH, BHYT

1- Cơ quan hành chính nhà nước: theo Nghị định 204/2004/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

2 - Công Ty nhà nước: theo Nghị định 205/2004/NĐ-CP và các thông tư hướng dẫn.

 * Trường hợp các Công ty nhà nước chuyển đổi thành công ty cổ phần, công ty TNHH một thành viên nếu vẫn áp dụng Nghị định 205/2004/NĐ - CP thì phải đăng ký với cơ quan quản lý nhà nước về lao động của Tỉnh tại thời điểm chuyển đổi và thực hiện chuyển xếp lương, nâng lương, chuyển ngach lương theo quy định của nhà nước.

3 - Doanh nghiệp hoạt động theo Luật doanh nghiệp:
mức lương nộp BHXH, BHYT là mức lương chính được ghi trên hợp đồng lao động. Đơn vị phải xây dựng thang, bảng lương theo Nghị định 114/2002/NĐ - CP ngày 31/12/2002 của Chính phủ và đăng ký cơ quan lao động tại địa phương.

Ghi chú: trường hợp mức lương nộp BHXH, BHYT cao hơn 20 lần mức lương tối thiểu chung, thì mức lương nộp BHXH bằng 20 lần mức lương tối thiểu chung.

 *Chuyển tiền thu nộp BHXH - BHYT:

        Hàng tháng, chậm nhất là ngày cuối tháng; các đơn vị sử dụng lao động chuyển cùng một lúc gồm 18% BHXH và 3% BHYT (Riêng 2% BHXH đơn vị giữ lại để chi trả kịp thời chế độ ốm đau, thai sản cho người lao động cho cơ quan Bảo hiểm xã hội. Nếu sau 01 tháng kể từ ngày phải nộp mà đơn vị vẫn chưa chuyển, cơ quan BHXH sẽ áp dụng phương pháp tính lãi theo quy định.

Ghi chú: 

- Trên ủy nhiệm chi chuyển tiền đề nghị đơn vị ghi mã số đơn vị (do cơ quan BHXH cung cấp)

- 2% BHXH để lại, đơn vị quyết toán chế độ ốm đau, thai sản theo quý; nếu số tiền 6% đơn vị để lại (03 tháng) lớn hơn số tiền được quyết toán thì phần chênh lệch đơn vị chuyển nộp vào tháng đầu của quý kế tiếp.

IV. Phương pháp lập biểu mẫu:

1. Tờ khai tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 01-TBH): 

Phương pháp lập: 

- Mã số: để trống, do cơ quan BHXH ghi.

- Họ và tên: CHỮ IN HOA

- Nam, nữ: đánh dấu nhân (X)

- Ngày tháng năm sinh ……… dân tộc: ……… Quốc tịch: ………

- Nguyên quán: Xã (phường), Huyện, Tỉnh.

- Nơi cư trú (thường trú hay tạm trú): ghi theo hộ khẩu hoặc nơi tạm trú (sổ tạm trú), ghi đầy đủ địa chỉ, xã (phường), huyện, tỉnh.

- Số CMND: …… Nơi cấp: …… Ngày cấp: ……

- Số thẻ BHYT: ghi số thẻ BHYT đã được cơ quan BHXH cấp (nếu có).

- Nơi đăng ký khám chữa bệnh ban đầu: ghi theo hướng dẫn của cơ quan BHXH

* Thời gian công tác có đóng BHXH:

- Cột 3: Ghi cụ thể công việc đang làm (công việc); Tên đơn vị; Địa chỉ của đơn vị.

- Cột 4: Mức lương nộp BHXH: trường hợp thực hiện theo chế độ tiền lương Nhà nước ghi hệ số, nếu mức lương là USD thì phải quy đổi theo VNĐ.

- Cột 1, 2: Ghi tương ứng với nội dung cột 3 và 4; Nếu một trong các nội dung của cột 3 hoặc 4 thay đổi thì phải ghi cột 1 và 2 ở dòng tiếp theo

Trường hợp mới tham gia BHXH chỉ ghi tháng tham gia. Ví dụ: 8/2008 đến 8/2008.

- Cột 5 đến cột 8: áp dụng ghi theo chế độ tiền lương nhà nước.

* Thân nhân:

Ghi theo nội dung: mục 2 (a,b,c,d) Điều 64 Luật BHXH.

2. Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu 02a-TBH): 

Do đơn vị lập khi có lao động tăng mới so với tháng trước, hoặc lập danh sách toàn bộ lao động khi đơn vị mới tham gia BHXH, BHYT.

Phương pháp lập: 

- Cột 1, 2: ghi số TT, họ tên người lao động tăng.

- Cột 3: Ghi số sổ BHXH  của người lao động (nếu có). Người lao động đã có sổ  ghi trước, chưa có sổ ghi sau.

- Cột 4: ghi số thẻ BHYT (nếu có), chưa có bổ sung sau khi cơ quan BHXH cấp.

- Cột 5: Ghi ngày, tháng, năm sinh (yêu cầu phải ghi đầy đủ cả ngày tháng sinh).

- Cột 6: Nếu là nữ đánh dấu nhân (X).

- Cột 7: ghi số CMND của người lao động.

- Cột 8: ghi địa chỉ là nơi cư trú hiện tại của người lao động.

- Cột 9: ghi mã tỉnh hoặc tên tỉnh nơi đặt trụ sở cơ sở Khám chữa bệnh (ví dụ: 02 hoặc Hà Giang)
- Cột 10: ghi tên cơ sở KCB (ghi chú: Cơ sở KCB phải có tên trong danh sách KCB BHYT của cơ quan BHXH).

- Cột 11: ghi ghi mức tiền lương, tiền công theo hợp đồng lao động.

Nếu đơn vị thực hiện chế độ tiền lương nhà nước: ghi hệ số.

Nếu đơn vị xây dựng thang bảng lương: ghi tiền đồng Việt Nam (VNĐ).

Nếu trên HĐLĐ ghi bằng ngoại tệ (USD) phải ghi bằng tiền đồng Việt Nam (VNĐ) theo tỷ giá bình quân liên ngân hàng ngày 2/1 cho 6 tháng đầu năm và ngày 1/7 cho 6 tháng cuối năm.

- Cột 12 đến cột 15: áp dụng cho khu vực Nhà nước.

Cột 12: ghi hệ số phụ cấp khu vực (nếu có).

- Cột 13: ghi % thâm niên vượt khung (nếu có).

- Cột 14: ghi % thâm niên nghề (nếu có).

- Cột 15: ghi hệ số phụ cấp khu vực (nếu có). 

- Cột 16: ghi tháng/năm bắt đầu làm việc chính thức theo HĐLĐ hoặc Quyết định tuyển dụng.

- Cột 17: ghi số, ngày, tháng, năm của HĐLĐ hoặc Quyết định tuyển dụng; Trường hợp người lao động làm nghề nặng nhọc, độc hại thì ghi ký hiệu chữ (B).

* Phần Tổng hợp chung:

Do cơ quan BHXH ghi:

- Ghi số sổ BHXH được cấp từ số đến số.

- Ghi số lượng thẻ BHYT được cấp (trong kỳ); Ghi số lượng thẻ được cấp ngoại tỉnh (nếu có).

- Thời hạn sử dụng của thẻ BHYT.

Do đơn vị ghi:

- Chỉ tiêu lao động: Số lao động tham gia BHXH, BHYT phát sinh tăng trong kỳ.

- Chỉ tiêu Quỹ tiền lương: Tổng quỹ lương BHXH, BHYT phát sinh tăng trong kỳ.

- Chỉ tiêu số phải đóng: Số phải nộp BHXH, BHYT phát sinh tăng trong kỳ.

- Chỉ tiêu điều chỉnh số phải đóng: Trường hợp nộp bổ sung thì ghi tổng số phải nộp đóng bổ sung tăng BHXH, BHYT của thời gian bắt đầu đóng tại đơn vị đến tháng trước liền kề tháng điều chỉnh không lien quan đến quỹ lương của tháng phát sinh trong kỳ.

3. Danh sách điều chỉnh lao động, mức đóng BHXH, BHYT bắt buộc (Mẫu số 03a - TBH).

Do đơn vị lập hàng tháng khi có biến động về giảm lao động, tăng hết thai sản hoặc có điều chỉnh về mức đóng BHXH, BHYT.

- Đơn vị lập mẫu này theo thứ tự: lao động giảm, lao động được tăng (giảm) lương; các trường hợp điều chỉnh lại mức đóng BHXH, BHYT của thời gian trước.

- Trường hợp NLĐ có nhiều nội dung cần điều chỉnh thì ghi nhiều dòng lien tục, hết nội dung này đến nội dung khác.

- Cột 1: Số Thứ tự.

- Cột 2: ghi theo thứ tự các nghiệp vụ phát sinh như: Giảm lao động; tăng lương; giảm lương; tăng (giảm) lương của thời gian trước; điều chỉnh mức đóng BHXH, BHYT; dưới dòng các nghiệp vụ phát sinh là họ tên người lao động, trong trường hợp người lao động có nhiều nội dung cần điều chỉnh thì xuống dòng (trương ứng nội dung cần điều chỉnh).

- Cột 3: ghi số sổ BHXH.

- Cột 4 và cột 9: ghi tiền lương, tiền công cũ (cột 4) và mới (cột 9). (Cách ghi như cột 11 Mẫu 02a-TBH).

- Cột 5, 6, 7, 8 và 11,12, 13: ghi phụ cấp áp dụng đối với các đơn vị thực hiện thang, bảng
lương Nhà nước. (Ghi như cột 11 đến cột 15 Mẫu 02a-TBH)

- Cột 14, 15: ghi tháng/năm đến tháng/ năm áp dụng cho nghiệp vụ phát sinh tăng (giảm)
mức đóng BHXH, BHYT có bổ sung thời gian trước đó hoặc đóng bổ sung
BHYT do không thu hồi được thẻ BHYT.

- Cột 16: ghi tỷ lệ 23%, 20%, 3%, 16% lien quan đến nội dung điều chỉnh.

- Cột 17: đánh dấu X các trường hợp lao động giảm có trả thẻ BHYT.

- Cột 19: ghi đầy đủ số, ngày QĐ hoặc HĐLĐ liên quan đến mức điều chỉnh.

*Tổng hợp chung:

- Do cơ quan BHXH ghi.

4. Danh sách đề nghị điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT (Mẫu số 03b-TBH):

Do đơn vị đang tham gia lập khi:

* Điều chỉnh hồ sơ tham gia BHXH, BHYT của người lao động (người lao động phải có đơn đề nghị kèm theo các giấy tờ hợp pháp)

* Hoặc gia hạn thẻ BHYT cho người lao động.

- Cột 1: Số thứ tự.

- Cột 2: Ghi họ và tên người lao động.

- Cột 3: ghi số sổ BHXH của người lao động.

- Cột 4: Ghi số thẻ BHYT của người lao động.

- Cột 5: ghi nội dung cần điều chỉnh (ví dụ: năm sinh, nơi KCB ban đầu)

- Cột 6, 7: Ghi tương ứng nội dung cũ và nội dung mới cần điều chỉnh. (Ví dụ: cũ 1980 mới 1981).

- Cột 8: ghi lý do cần điều chỉnh.

* Đề nghị gia hạn thẻ BHYT: do đơn vị ghi.

- Số lượng thẻ BHYT tham gia, ghi rõ số lượng thẻ ngoại tỉnh (nếu có).

- Thời hạn sử dụng thẻ: ghi ngày/tháng/năm đến ngày/tháng/năm tương ứng giá trị của thẻ BHYT.

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 8 trong 4 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN