528â18 640ờ Thứ baà 18:40 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

QT-CSXH-03


Quyết toán chế độ thai sản đối với lao động nữ đi khám thai, sẩy thai, nạo, hút thai hoặc thai chết lưu và người lao động thực hiện các biện pháp tránh thai.
1 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao chứng thực
  - Giấy ra viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) hoặc Giấy khám thai hoặc Sổ khám thai.
- Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do NSDLĐ lập (Mẫu số C70a-HD).
X
 
X
 
X
 
 

 
2 Số lượng hồ sơ: Một bộ    
3 Thời gian xử lý: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.    
4 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng TN-QLHS    
 
5.7 Quy trình xử lý công việc: Quy trình này gồm 04 bước, thời gian thực hiện tối đa là 15 ngày làm việc.
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
 
 
 
B1
- Hàng tháng tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ NSDLĐ gồm hồ sơ của từng NLĐ và Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (C70a-HD). Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Giao hồ sơ cho Phòng CĐBHXH.
Phòng TN-QLHS 01 ngày - Mẫu 01/PH.
- Sổ giao nhận hồ sơ
B2 - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng TN-QLHS;
- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo quy định;
 - Lập Danh sách NLĐ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt (C70b-HD);
- Chuyển hồ sơ đã thẩm định cho Phòng KHTC.
Phòng CĐBHXH 09 ngày Sổ giao nhận hồ sơ
B3 - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng CĐBHXH;
- Hàng quý thực hiện quyết toán và lập Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động (mẫu số C71-HD) theo quy định.
- Chuyển hồ sơ đã quyết toán theo quy định cho Phòng TN-QLHS;
Phòng KHTC 04 ngày Sổ giao nhận hồ sơ
B4 - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng KHTC;
- Trả hồ sơ đã quyết toán theo quy định cho NSDLĐ;
- Thu lại Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Phòng TN-QLHS 01 ngày Sổ giao nhận hồ sơ
 
Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN