528â18 641ờ Thứ baà 18:41 ICT Thứ ba, 16/01/2018
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

QT-CDCS-01


Quyết toán chế độ ốm đau đối với người lao động hoặc con dưới 7 tuổi của người lao động khám chữa bệnh trong nước
1 Thành phần hồ sơ Bản chính Bản sao chứng thực
  Các giấy tờ sau đối với từng trường hợp:
      + Ốm đau thông thường:
         * Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện;
         * Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH.
       + Mắc bệnh cần chữa trị dài ngày:
         * Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian nghỉ việc để điều trị bệnh.
          * Trong thời gian không điều trị nội trú là một trong các giấy tờ: Phiếu hội chẩn hoặc Biên bản hội chẩn hoặc Bệnh án của bệnh viện hoặc Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị hoặc Sổ khám chữa bệnh do cơ sở y tế có thẩm quyền cấp thể hiện điều trị bệnh thuộc danh mục bệnh cần chữa trị dài ngày và thời gian phải nghỉ việc để điều trị.
      + Nghỉ việc để chăm sóc con ốm:
         * Trong thời gian điều trị nội trú: Giấy ra viện;
         * Trong thời gian không điều trị nội trú: Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH (Mẫu số C65-HD) hoặc giấy tờ khám chữa bệnh hoặc Sổ khám chữa bệnh của con thể hiện đầy đủ thông tin về họ tên của người mẹ hoặc người cha, tên, tuổi của con, số ngày cần nghỉ chăm sóc con.
        Trường hợp NLĐ có từ hai con trở lên cùng ốm đau mà trong đó có thời gian các con ốm đau không trùng nhau thì giấy tờ nêu tại điểm này là của các con bị ốm.
        Trường hợp NLĐ nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau sau khi người trước đó (cha hoặc mẹ không cùng làm cho một NSDLĐ) đã hưởng hết thời gian quy định có thêm Giấy xác nhận về nghỉ việc để chăm sóc con ốm đau (Mẫu số 5B-HSB) của NSDLĐ nơi NLĐ trước đó (cha hoặc mẹ) đã hưởng hết thời gian theo quy định.
- Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe do NSDLĐ lập (Mẫu số C70a-HD);
 
 
X
X
 
 
X
 
 
 
 
X
 
X
 
 
X
 
 
X
X
 
X
 
 
 
 
 
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
 
 
X
 
 
X
 
 
X
 
 
 
 
 
2 Số lượng hồ sơ: 01 bộ    
3 Thời gian xử lý: Tối đa 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ.    
4 Nơi tiếp nhận và trả kết quả: Phòng TN-QLHS    
5 Quy trình xử lý công việc: Quy trình này gồm 04 bước, thời gian thực hiện tối đa là 15 ngày làm việc.
TT Trình tự Trách nhiệm Thời gian Biểu mẫu/Kết quả
B1 - Hàng tháng tiếp nhận hồ sơ theo quy định từ NSDLĐ gồm hồ sơ của từng NLĐ và Danh sách thanh toán chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe (C70a-HD). Viết Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả;
- Giao hồ sơ cho Phòng CĐBHXH.
Phòng TN-QLHS 01 ngày Mẫu 01/PH.
Sổ giao nhận hồ sơ
B2 - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng TN-QLHS;
- Kiểm tra, thẩm định hồ sơ hưởng chế độ theo quy định;
- Lập Danh sách NLĐ hưởng chế độ ốm đau, thai sản, dưỡng sức phục hồi sức khỏe được duyệt (C70b-HD);
- Chuyển hồ sơ đã thẩm định cho Phòng KHTC.
Phòng CĐ
BHXH
09 ngày Sổ giao nhận hồ sơ
B3 - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng CĐBHXH;
- Hàng quý thực hiện quyết toán và lập Thông báo quyết toán chi các chế độ BHXH tại đơn vị sử dụng lao động (mẫu số C71-HD) theo quy định;      
- Chuyển hồ sơ đã quyết toán theo quy định cho Phòng TN-QLHS.
Phòng KHTC 04 ngày Sổ giao nhận hồ sơ
B4 - Tiếp nhận hồ sơ từ Phòng KHTC;
- Trả hồ sơ đã quyết toán theo quy định cho NSDLĐ;
- Thu lại Phiếu nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả.
Phòng TN-QLHS 01 ngày Sổ giao nhận hồ sơ

Tác giả bài viết: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN