441â17 435ờ Thứ sáuà 16:35 ICT Thứ sáu, 24/11/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Thủ tục hồ sơ BHXH


- Thủ tục hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian công tác - Thủ tục hồ sơ đề nghị cấp lại và hiệu chỉnh nội dung trên sổ BHXH
I/ Thủ tục hồ sơ đề nghị cộng nối thời gian công tác
Số TT Thủ tục hồ sơ giấy tờ Trách nhiệm lập Ký hiệu Số lượng
I Cộng nối thời gian công tác trong quân đội, công an:      
1 Phiếu giao nhận hồ sơ Đơn vị  01/PH 1 bản
2 Sổ BHXH + tờ rời hàng năm (đến thời điểm đề nghị)      
3 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Người LĐ TK1-TS 1 bản
4 Quyết định phục viên xuất ngũ trước ngày 15/12/1993  (trường hợp không còn quyết định phục viên xuất ngũ thì phải có lý lịch quân nhân và các giấy tờ liên quan đến thời gian phục vụ trong quân đội, công an và xác nhận của đơn vị quân đội, công an nơi trước khi phục viên xuất ngũ  Người LĐ   1 bản
5 Xác nhận thời gian, địa bàn phục vụ trong quân đội có hưởng PC khu vực. Người LĐ Mẫu 02/BHKV 1 bản
6 Xác nhận chưa hưởng các chế độ theo QĐ số 92/2005QĐ-TTg; QĐ 290/2005/QĐ-TTg;QĐ 62/2011/QĐ-TTg; QĐ 47/2002/QĐ-TTg; QĐ 53/2010/QĐ-TTg;QĐ 38/2010/QĐ-TTg (Đối với cán bộ xã phường) Người LĐ   1 bản
II Cộng nối thời gian công tác trước tháng 1/1995      
1 Phiếu giao nhận hồ sơ   01/PH 1 bản
2 Tờ khai cấp sổ và sổ BHXH (nếu đã được cấp sổ) Người LĐ TK1-TS 1 bản
3 Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có) của người lao động, các quyết định tuyển dụng (hoặc hợp đông lao động), tiếp nhận, thuyên chuyển, nâng lương bổ nhiệm… Người LĐ   1 bản
4 Danh sách của đơn vị có tên người lao động đến ngày 31/12/1994 hoặc các giấy tờ xác định người lao động còn tên trong danh sách của đơn vị đến ngày 31/12/1994 Đơn vị    1 bản
5 Quyết định nghỉ chờ việc. Trường hợp không có QĐ thì phải có xác nhận bằng văn bản của thủ trưởng đơn vị cam đoan và chụi trách nhiệm trước pháp luật là thuộc đối tượng nghỉ chờ việc và chưa hưởng các khoản trợ cấp 1 lần (nếu ĐV giải thể thì cơ quan cấp trên trực tiếp xác nhận Đơn vị    1 bản
III Hợp tác lao động tại nước ngoài về nước theo QĐ số 107/2007/QĐ-TTg      
1 Phiếu giao nhận hồ sơ   01/PH 1 bản
2 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Người LĐ TK1-TS 1 bản
3 Lý lịch gốc và lý lịch bổ sung (nếu có), các giấy tờ liên quan đến thời gian làm việc,tiền lương của người lao động trước khi đi làm việc ở nước ngoài; quyết định trở lại làm việc trước ngày 1/1/1995 Đơn vị     
4 Bản chính quyết định cử đi công tác làn việc có thời hạn tại nước ngoài. Người LĐ   1 bản
5 Bản chính " thông báo chuyển trả" hoặc "quyết định chuyển trả" của cục hợp tác quốc tế về lao động;  Người LĐ   1 bản
6 Giấy xác nhận chưa nhận chế độ trợ cấp 1 lần, trợ cấp phục viên xuất ngũ sau khi về nước. Đơn vị    1 bản
IV Cán bộ xã giữ chức danh khác theo quy định tại khoản 4, điều 8 thông tư số 03/2010/TTLT:      
1 Phiếu giao nhận hồ sơ   01/PH 1 bản
2 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Người LĐ TK1-TS 1 bản
3 Danh sách lao động tham gia BHXH, BHYT Đơn vị  D02-TS  
4 Các hồ sơ giấy tờ liên quan đến thời gian làm việc tại xã phường ( quyết định phê chuẩn, bổ nhiệm, lý lịch, danh sách chi trả sinh hoạt phí Đơn vị    1 bản
V Cộng nối thời gian công tác đối với cán bộ xã theo quy định tại điểm 2 điều 1 NĐ số 29/2013/NĐ-CP       
1 Phiếu giao nhận hồ sơ   01/PH 1 bản
2 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT Người LĐ TK1-TS 1 bản
3 Văn bản đề nghị của đơn vị nơi đang làm việc (đối với người đang tham gia BHXH), trường hợp đã nghỉ việc, bảo lưu thời gian công tác trên sổ không yêu cầu văn bản này) Đơn vị  D01b-TS 1 bản
4 Đơn đề nghị của người lao động Người LĐ D01-TS 1 bản
5 Sổ BHXH (nếu đã được cấp sổ BHXH)     1 bản
6 Hồ sơ lý lịch gốc, hồ sơ đảng viên, sổ sách hoặc giấy tờ liên quan như: DS trích ngang, danh sách chi trả SHP, danh sách hoặc quyết định phê duyệt công nhận kết quả bầu cử, quyết định phân công công việc…(kể cả các chức danh khác có trong định biên được phê duyệt của UBND huyện, thành phố) thể hiện thời gian đảm nhiệm chức danh theo NĐ số 09/1998/NĐ-CP Người LĐ ` 1 bản
7 Bản chụp quyết định hưởng chế độ hưu trí hoặc trợ cấp 1 lần(đối với trường hợp đã hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH 1 lần từ 1/6/2013 đến 4/2014)       
VI Cộng nối thời gian công tác đối với chủ nhiệm HTX quy mô toàn xã theo quy định tại Quyết định số 250/QĐ-TTg ngày 29/1/2013        
1 Phiếu giao nhận hồ sơ   01/PH 1 bản
2 Tờ khai tham gia BHXH, BHYT  Người LĐ TK1-TS 1 bản
4 Sổ BHXH (nếu đã được cấp sổ BHXH) Người LĐ   1 bản
5 Hồ sơ lý lịch gốc của cá nhân, hồ sơ đảng viên khai trong thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã, sổ sách hoặc giấy tờ có liên quan như: Danh sách trích ngang, danh sách chi trả sinh hoạt phí, danh sách hoặc Quyết định phê duyệt, công nhận kết quả bầu cử thể hiện có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã từ ngày 01/7/1997 trở về trước.  Người LĐ    
Trường hợp không có giấy tờ nêu trên nhưng có cơ sở xác định người lao động có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã thì UBND cấp xã phối hợp với Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân xã nơi người lao động kê khai có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã xác minh, nếu đủ căn cứ xác định người lao động có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã thì có văn bản (biên bản) xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã, thời gian công tác giữ chức danh, chức vụ theo quy đinh tại điều 1 Quyết định số 250/QĐ-TTg và cam kết chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung xác nhận.   1 bản
6 Danh sách phê duyệt của UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đối với người lao động có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã có quy mô toàn xã từ ngày 01/7/1997 trở về trước   Mẫu do UBND tỉnh ban hành 1 bản
7 Giấy xác nhận về thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã đối với người không cư trú tại tỉnh, thành phố có thời gian làm chủ nhiệm hợp tác xã. Người LĐ 02-QĐ 250 1 bản
         

Tác giả bài viết: BHXH
Nguồn tin: BHXH

Hãy chia sẻ với người thân và bạn bè của bạn


Đánh giá bài viết
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN