071â17 742ờ Thứ nămà 07:42 ICT Thứ năm, 14/12/2017
Nâng cao hiểu biết về chính sách Bảo hiểm xã hội vì quyền lợi chính đáng của người lao động - Tham gia Bảo hiểm y tế là bảo vệ sức khỏe cho gia đình và cộng đồng

Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang là cơ quan trực thuộc BHXH Việt Nam có chức có chức năng giúp Tổng Giám đốc thực hiện các chính sách BHXH, BHYT và quản lý quỹ BHXH, BHYT trên địa tỉnh Hà Giang 
Cơ cấu hệ thống tổ chức BHXH tỉnh Hà Giang bao gồm: 09 Phòng nghiệp vụ thuộc BHXH Tỉnh và 11 BHXH các huyện thị, thành phố.
Địa chỉ: Số 194 – Đường Trần Phú – Phường Minh Khai - TP Hà Giang - Tỉnh Hà Giang
Điện thoại : 02193.887161 – FAX: 02193.886.217 – Email: Bhxhhagiang@yahoo.com.vn
A - Chức năng :
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang là cơ quan trực thuộc Bảo hiểm xã hội Việt Nam có chức năng giúp Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và quản lý quỹ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế  trên địa bàn tỉnh Hà Giang .
Bảo hiểm xã hội tỉnh Hà Giang chịu sự quản lý trực tiếp toàn diện của Tổng Giám đốc Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chịu sự quản lý hành chính trên địa bàn lãnh thổ của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Giang .
B - Nhiệm vụ - quyền hạn :
    1. Xây dựng chương trình, kế hoạch năm trình Tổng giám đốc phê duyệt và tổ chức thực hiện;
    2. Tổ chức xét duyệt hồ sơ, giải quyết các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội; Cấp các loại sổ, thẻ bảo hiểm xã hội;
    3. Tổ chức thực hiện thu các khoản đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện;
    4. Tổ chức quản lý và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xá hội;
    5. Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ các đối tượng bảo hiểm xã hội;
    6. Tổ chức hợp đồng với các cơ sở khám, chữa bệnh hợp pháp để phục vụ người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội theo quy định;
    7. Tổ chức thực hiện công tác giám định chi khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh, đảm bảo khám chữa bệnh của người có sổ, thẻ bảo hiểm xã hội, chống lạm dụng quỹ khám chữa bệnh và hướng dẫn nghiệp vụ giám định đối với Bảo hiểm xã hội cấp huyện;
    8. Tổ chức thực hiện chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội cho đối tượng đúng quy định;
    9. Thực hiện quản lý, sử dụng các nguồn kinh phí; chế độ kế toán, thống kê theo quy định của Nhà nước, của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và hướng dẫn Bảo hiểm xã hội cấp huyện thực hiện;
    10. Kiểm tra việc thực hiện các chế độ thu, chi bảo hiểm xã hội đối với cơ quan, đơn vị, tổ chức sử dụng lao động, cá nhân, cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; kiến nghị với cơ quan pháp luật, cơ quan quản lý nhà nước và cơ quan cấp trên của đơn vị sử dụng lao động hoặc cơ sở khám chữa bệnh để xử lý những hành vi vi phạm pháp luật về các chế độ bảo hiểm xã hội;
    11. Giải quyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức và cá nhân theo thẩm quyền;
    12. Tổ chức bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ bảo hiểm xã hội trên địa bàn tỉnh;
    13. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, phổ biến các chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội;
    14. Tổ chức ứng dụng khoa học; ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành hoạt động Bảo hiểm xã hội tỉnh;
    15. Quản lý tổ chức, biên chế, cán bộ, công chức, viên chức, tài chính và tài sản thuộc Bảo hiểm xã hội tỉnh theo phân cấp của Bảo hiểm x hội Việt Nam;
    16. Thực hiện chế độ báo cáo với Bảo hiểm xã hội Việt Nam và UBND tỉnh theo quy định.

 


Tổ chức cung cấp dịch vụ IVAN