Tính tiền đóng 1 lần BHXH TN cho những năm còn thiếu khi đã đủ tuổi nghỉ hưu (không quá 120 tháng) Tính tiền đóng 1 lần BHXH TN cho nhiều năm về sau (không quá 60 tháng)
Mức đóng BHXH: Mức đóng BHXH:
Số tháng đóng: Số tháng đóng:
 
Lãi xuất BHXH: Lãi xuất BHXH:
Mức chuẩn nghèo:  Hỗ trợ: % Mức chuẩn nghèo:  Hỗ trợ: %
Trong đó: Trong đó:
Số tiền phải đóng: Số tiền phải đóng:
   
Chi tiết: Chi tiết:

 

P/s: Các góp ý bổ sung chỉnh sửa của bạn vui lòng gửi email: lvtinh86@gmail.com hoặc trực tiếp qua số ĐT: 0915524586. Cảm ơn!